VOG (in Dutch)
In this assignment you will practice the analysis of a legal procedure by using Ampersand. Since the legal procedure used here is in Dutch, this assignment is only given in the Dutch language. The purpose of this assignment is to practice the use of Ampersand in a real-life situation. Before the assignment, your tutor will explain the way of working for this type of analysis. During the assignment, your tutor will occasionally explain features of Ampersand that you might need.
In deze opdracht oefent u met het analyseren van wet- en regelgeving. Dit is een typerend voorbeeld voor de manier waarop Ampersand in de praktijk kan worden gebruikt. Het resultaat van deze opdracht is een conceptuele analyse van het proces van aanvragen en verstrekken van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De Verklaring Omtrent Gedrag - ten onrechte door sommigen "verklaring van goed gedrag" genoemd - is het onderwerp van deze casus. Wat de VOG voor burgers betekent beantwoordt overheidsdienst "Justis" in haar voorlichting op internet. De formele regels hierover staan in de wet en regelgeving, zoals ontsloten op wetten.nl. Paragraaf 1 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013 leidt dit onderwerp in:
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) namens de Minister van Veiligheid en Justitie verklaringen omtrent het gedrag (VOG) af aan natuurlijke personen (VOG-NP) en rechtspersonen (VOG-RP).
Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en zijn bestuurders, vennoten, maten of beheerders. Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan wordt verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of rechtspersoon en wordt de VOG geweigerd respectievelijk verstrekt.
In deze casus wordt in tweetallen gewerkt. Je maakt een Ampersand-script die de regels rond het aanvragen en afgeven van de VOG weergeven.
Scope 1: de administratieve afhandeling. Dit betreft hetgeen beschreven is in paragraaf 4 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013. We beperken ons tot de elektronische procedure voor natuurlijke personen.
Scope 2: beoordeling van de aanvraag. Dit betreft hetgeen beschreven is in paragraaf 3 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013. We beperken ons tot aanvragen van natuurlijke personen.

Opdracht

Bestudeer (voor zover relevant en voor zover de tijd het toelaat) de wettelijke bronnen en verwerk deze in een Ampersand-script. Dit werkstuk kun je te zijner tijd laten uitgroeien tot een volwaardig prototype voor een systeem dat VOG-aanvragen registreert en afhandelt.

Beoordeling

Indien de docent deze opdracht beoordeelt, zullen de volgende criteria worden toegepast:
 1. 1.
  Is het ingeleverde conceptueel model compileerbaar in Ampersand?
 2. 2.
  Zijn er concepten, die in een adminstratie voor het uitreiken van verklaringen omtrent gedrag noodzakelijk zijn en die niet in het script aanwezig zijn?
 3. 3.
  Zijn er relaties, die in een adminstratie voor het uitreiken van verklaringen omtrent gedrag noodzakelijk zijn en die niet in het script aanwezig zijn?
 4. 4.
  Zijn er concepten in het script aanwezig, die in een adminstratie voor het uitreiken van verklaringen omtrent gedrag overbodig zijn?
 5. 5.
  Zijn er relaties in het script aanwezig, die in een adminstratie voor het uitreiken van verklaringen omtrent gedrag overbodig zijn?
 6. 6.
  Zijn er regels in Beleidsregels VOG-NP-RP 2013, die niet in het conceptuele model voorkomen?
 7. 7.
  Zijn er regels, die niet traceerbaar zijn naar een regel in Beleidsregels VOG-NP-RP 2013
 8. 8.
  Is van elke relatie en van elke regel de betekenis vastgelegd in een MEANING?
 9. 9.
  Is van elke relatie en van elke regel vastgelegd waartoe hij bestaat, d.m.v. een PURPOSE?
Export as PDF
Copy link
On this page
Opdracht
Beoordeling